Häiriökysyntä sosiaali- ja terveydenhuollossa on huonoa laatua ja resurssien hukkaa

6.6.2023

Lohjan Seudun Kokoomuksen puheenjohtaja Pirkko Heinänen on YAMK opinnäytetyössään tutkinut häiriökysynnän ilmiötä sosiaali- ja terveydenhuollossa.


"Häiriökysyntä sosiaali- ja terveydenhuollossa on mahdollisesti ilmiö, jonka aiheuttamat haitat ovat taloudellisesti merkittäviä. Myös yksilön kannalta kyseessä on hoidon laatua heikentävä ilmiö. Häiriökysynnästä on kyse muun muassa silloin, kun asiakas palaa palveluun puutteellisesti toteutetun tai toteuttamattoman palvelun vuoksi. Häiriökysyntä alalla on vähän tutkittu, mutta tähän mennessä tutkimukset osoittavat, että ilmiötä on mahdollista havainnoida ja mitata. Siihen on myös mahdollista puuttua. Tutkimustietoa tarvitaan kuitenkin lisää. Tämä käy ilmi Metropolia Ammattikorkeakoulussa juuri valmistuneesta YAMK-opinnäytetyönä tehdystä kartoittavasta kirjallisuuskatsauksesta.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden kysyntä on yhä kasvavaa etenkin väestön ikääntymisen myötä. Bruttokansantuotteeseen suhteutettuna sosiaali- ja terveydenhuollon menot kasvavat, ja ne olivat 9,6 % vuonna 2020. Samaan aikaan resurssipula haastaa terveydenhuollon toimintojen toteuttamista tavoitteiden mukaisesti. Kysynnästä osa on häiriökysyntää, ja siihen puuttumalla olisi mahdollista tuottaa terveydenhuollon palveluja pienemmin kustannuksin sekä resurssein. Häiriökysynnästä puhutaan jonkin verran, mutta löydetyissä tutkimuksissa nousi esille häiriökysynnän mittaamisen vaikeus. On myös vaikea sanoa, millaiselle tasolle häiriökysyntää on mahdollista saada laskettua.

Häiriökysyntää aiheuttavia tekijöitä tulosten mukaan ovat:

 • organisaatio- ja palvelurakenteen puutteet
 • organisaation häiriötilanteet
 • talouden raamit
 • huonolaatuinen terveydenhoito
 • yhteiskunnan normit
 • puutteellinen palvelumuotoilu
 • resurssien puute
 • terveydenhuollon ylikulutus
 • virheet palvelujen eri vaiheissa
 • henkilöstön osaamisen puutteet
 • kommunikaation puutteet

Poliittisessa ohjauksessa ja palveluja suunnittelussa tulisi ottaa huomioon myös häiriökysynnän vähentäminen. Ilmiön tutkimiseen ja tutkimuksen hyödyntämiseen tulisi käyttää resursseja sekä hyödyntää saatuja tuloksia palvelujen kehittämisessä."

Opinnäytetyö on luettavissa Theseus-tietokannassa osoitteessa https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2023051110028